Utvärdering av befintlig webbplats - Vetenskapsrådet

Metod: kvalitativ; djupintervjuer via telefon

Bakgrund

Vetenskapsrådet vände sig till MarketWatch när de hade behov av att utvärdera informationssiten djurforsok.info. Webbplatsen hade ett par år på nacken och det hade tagits beslut om att se över såväl utformning som innehåll. Innan Vetenskapsrådet tillsammans med samarbetspartners inledde utvecklingsarbetet önskade man ett beslutsunderlag baserat på hur de olika målgrupper som kommer i kontakt med djurförsok.info uppfattade den.

Syftet med utvärderingen var att öka kunskapen om vad som fungerade bra respektive mindre bra med den existerande webbplatsen. Att ta till vara på goda idéer men även hitta utvecklingspotential för att göra kanalen ännu bättre. Vi ville ha möjlighet att fånga upp målgruppernas egna idéer och tankar. Därför valdes en kvalitativ undersökningsansats. Då målgruppen i detta fall fanns runt om i landet genomfördes djupintervjuer via telefon. Intervjun var i förväg bokad med respondenten så att samtalet kunde genomföras i lugn och ro. Både respondenten och intervjuaren hade tillgång till webbplatsen under intervjun. Under intervjun fångades, utöver de spontana tankarna, information om målgruppens tankar om webbplatsens tonalitet, utformning, bilder, layout, navigering, kännedom om siten, användbarhet.

 

Marlene Truedsson, Informatör Vetenskapsrådet, berättar:

"Genom undersökningen fick vi ökad förståelse kring hur den befintliga webbplatsen fungerade. För oss var det värdefullt att få målgruppens bild av siten. Det har givit oss en bra grund att arbeta vidare från. Vi hade en tight tidsplan och MarketWatch tog sig an arbetsuppgiften på ett mycket professionellt sätt och levererade projektet enligt projektspecifikationen och i linje med tidplanen.

I det fall vi behöver hjälp att stämma av utvecklingsarbetet framöver kan jag mycket väl tänka mig att vända mig till MarketWatch för ett förslag."

©MarketWatch 2009