Tjänster

MarketWatch arbetar metodoberoende. Vi skräddarsyr inför varje uppdrag det bästa undersökningsupplägget. Det är frågeställningen och målgruppen som avgör om vi väljer en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Utöver traditionella informationsinsamlingskanaler som telefonintervjuer, enkäter, personliga intervjuer, fokusgrupper och djupintervjuer arbetar vi även med beteendestudier via till exempel etnografisk metod och studier av ögats rörelser, s.k eye-tracking.  

I listan till vänster har vi exemplifierat ett antal olika studier, men vi gör mycket mer än så.

©MarketWatch 2009