Etnografisk studie - Kulturhuset i Stockholm

Metod: Etnografisk; deltagande observation i Kulturhuset

Bakgrund

När det gäller att förstå människors beteenden och vilka val och prioriteringar som styr dessa beteenden, ger den etnografiska metoden de bästa resultaten. Många gånger kan respondenter inte ge raka svar på frågor om varför de valt att handla på ett visst sätt, det kan bero på att beteendet är oreflekterat, omedvetet eller att respondenten ögonblicket efter att handlingen är utförd genast glömmer den.

Den etnografiska metoden är även väl fungerande när det gäller att få svar på komplexa frågor kring människors attityder och känslor. Med etnografin kommer man bakom de politiskt korrekta och representativa svar som ibland lämnas reflexmässigt då respondenten ställs inför en rak fråga eller då respondenten, likt ovan, inte är medveten om var han/hon står känslomässigt och därför svarar det han/hon tror förväntas.
Kulturhuset har som uppdrag och ambition att vara en arena för aktuell, reflekterande och nyskapande konst och kultur. Det ligger också i uppdraget att locka olika fraktioner att intressera sig för- och att konsumera kultur. Kulturhuset ville därför ha information om vilka drivkrafter som ligger bakom människors kulturkonsumtion.

 

Pia Bise, marknadschef på Kulturhuset berättar:

"En etnografisk metod ger många svar som gäller HUR besökare frågar, VAD de söker i form av information, orientering etc. Att få dessa "rena" svar ger oss på marknadsavdelningen bättre möjligheter att anpassa vår information efter besökarnas verkliga behov.

Kulturkonsumtion kan också vara behäftat ett mått av identitetsskapande, vilket lätt ger svar som inte reflekterar hur man i verkligheten tycker eller handlar. Med den etnografiska undersökningen fick vi en möjlighet att komma bakom den typen av representativa svar."

©MarketWatch 2009