Uttern

Nordisk varumärkesundersökning - Uttern Båtar AB

Metod: kvantitativ; webbenkäter som skickats till en målgrupp vars epostadresser rekryterats genom en personlig intervju. Sverige, Norge och Finland. 

Bakgrund

Uttern Båtar AB, med säte i Stockholm och tillverkning i Skellefteå, är ett helägt dotterbolag till Brunswick Corp. - världens största tillverkare av fritidsbåtar. Uttern bygger årligen drygt 2 000 båtar i segmentet 5 till 8 meter. Sverige och Norge är huvudmarknader, men försäljning sker även på andra marknader i norra Europa, som tex Finland, Danmark, Ryssland, Tyskland och England.

Uttern önskade att inkludera ett större antal konkurrenter i en varumärkesundersökning, vilket skulle resultera i ett relativt omfattande formulär. Vi sökte därför en kvantitativ metod som tog hänsyn till det faktum att datainsamlingen skulle kräva en hel del kraft från respondenterna. Vi valde att rekrytera båtintresserade människor vid båtmässorna i Sverige, Norge och Finland, som vi mailades en webbaserad enkät med ett incentive att delta i en utlottning av ett båtrelaterat pris.

 

Jan Buckhöj, International Product Manager, Uttern Båtar berättar:

"Med nya kundgrupper är marknaden för fritidsbåtar under förändring. Som ett led i vårt brand management av varumärket Uttern är vi dels intresserade att se eventuellt nya efterfrågemönster och trender, dels hur de påverkar vårt och våra konkurrenters positioner på marknaden - och därmed även vår varumärkesstrategi, som vi parallellt ser över. Vi valde att arbeta med ett undersökningsföretag som har erfarenhet av och kapacitet att genomföra brand studies i de nordiska länderna - vår huvudmarknad till vilken vår brand position är anpassad.

Vi inkluderade frågeställningar som berörde varumärket Uttern, men också sex konkurrerande varumärken. Det har gett oss en bra bild av konkurrenssituationen på en marknad i stark förändring. Det senare vidimerade undersökningen, vilket självklart har stor betydelse då vi arbetar med vår varumärkespositionering.

Med undersökningen har vi bekräftat en tidigare magkänsla, som baserat sig på rapporter från vår säljorganisation och löpande kundkontakter. Samtidigt har vi förvärvat helt ny och i flera fall oväntad kunskap. Det ger naturligtvis ett mycket bättre beslutsunderlag än bara magkänsla och "och så här är det".

©MarketWatch 2009